agel.elektryka@gmail.com
O nasAwariaRealizacjeKontakt

Niezbędne pomiary instalacji elektrycznej

Oferujemy wykonanie następujących prac kontrolno-pomiarowych:• Pomiary zadziałania zabezpieczeń wyłączników różnicowoprądowych [RCD, RCCB, RCBO]

• Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

• Pomiary skuteczności zerowania instalacji i urządzeń elektrycznych

• Pomiary impedancji pętli zwarcia

• Pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych (piorunochronnych)

• Pomiary rezystancji uziemień i gruntu

• Pomiary rezystancji izolacji obwodów, kabli

• Pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej

• Pomiary rezystancji izolacji urządzeń elektroenergetycznych

• Pomiary małych rezystancji, niskonapięciowy pomiar rezystancji

• Pomiary ciągłości przewodów ochronnych (połączeń wyrównawczych)

• Wykonujemy badania: samoczynne wyłączenie zasilania, napięcie dotykowe, biegunowość, kolejność faz, spadek napięcia, ochrona uzupełniająca, ochrona przeciwprzepięciowa.Wycena prac pomiarowych możliwa na podstawie:

- poprzedniego protokołu z badań

- schematu instalacji

- zdjęć rozdzielnic

lub na podstawie wizji lokalnejW przypadku wykrycia usterki, wszelkich nieprawidłowości możemy również podjąć się wykonania prac naprawczych – tak, by przywrócić instalację do bezpiecznej pracy, a następnie ponownie dokonać pomiarów potwierdzających fakt sprawnej instalacji.
Usługi pomiarowe i inne realizujemy na terenie Krakowa i okolic.
Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami zapraszamy do kontaktu z nami.
Świadczymy usługi z zakresu pomiarów elektrycznych w domach, w domu jednorodzinnym, kamienicach, mieszkaniach i lokalach biurowych. Posiadamy odpowiednie uprawnienia SEP do 30kV (E - eksploatacja i D - dozór 30kV typu G1 + pomiary) do wykonywania pomiarów. Zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami właściciel budynku zobowiązany jest do okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Używamy miernika renomowanej firmy Metrel posiadający aktualne świadectwo wzorcowania. Pomiary zakończone są protokołem, oświadczenie o stanie instalacji elektrycznej do np. ubezpieczenia.

Jaka jest dopuszczalna impedancja pętli zwarcia?

Maksymalna akceptowalna impedancja pętli zwarcia czyli dokładnie oporność zwarcia różni się w zależności od różnych układów sieci, nominalnych napięć i rodzajów oraz charakterystyk stosowanych zabezpieczeń. Ważne jest, że normy określają, iż błąd pomiaru dla oporności zwarcia nie może przekraczać 30%.

Na przykład, obliczona na podstawie wzorów dopuszczalna oporność zwarcia w sieci TN, gdzie napięcie nominalne wynosi 230V i zastosowano zabezpieczenie nadprądowe typu B10, wynosi 4,6Ω (ohm). W tej samej sieci, ale z zabezpieczeniem nadprądowym B16, maksymalna dopuszczalna wartość oporności (czyli impedancji) wynosi 2,87Ω.

Kiedy należy wykonać pomiar oporności zwarcia?
Oprócz regularnych badań kontrolnych (wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi), pomiar oporności zwarcia należy wykonać również w następujących sytuacjach:1. Zanim budynek zostanie dopuszczony do użytku
Należy sprawdzić impedancję zwarcia, gdy wszystkie działania związane z montażem instalacji elektrycznej w danym miejscu zostały ukończone. W tym momencie przeprowadzenie pomiarów IPZ jednoznacznie poświadczy, że instalacja umieszczona w obiekcie spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa.

2. Po dokonaniu istotnych modyfikacji w istniejącej instalacji
Każda zmiana w istniejącej konfiguracji instalacyjnej wpływa na jej parametry pracy. W związku z tym, po ukończeniu modyfikacji lub remontu danej instalacji, konieczne jest dokonanie pomiarów impedancji pętli zwarcia nie tylko w zmienionych lub dodanych sekcjach, ale również w pozostałych częściach instalacji. Dzięki temu można zweryfikować poprawność funkcjonowania nowych obwodów oraz ich kompatybilność z resztą instalacji.

3. Po wystąpieniu awarii w instalacji
Przeprowadzenie pomiarów i obliczenie impedancji pętli zwarcia po awarii może pomóc w zlokalizowaniu przyczyny problemu. Identyfikacja nieprawidłowo działających elementów instalacji pozwoli zaoszczędzić czas, sprawniej przeprowadzić naprawy i ograniczyć ich zakres jedynie do uszkodzonych obszarów.

Kryteria które są najważniejsze i każdy powinien się nimi kierować to bezpieczeństwo, niezawodność, czytelność i odpowiedzialność.


Zastosowanie odpowiednich jakościowo materiałów, trwałych oznaczeń, najlepszych komponentów to dopiero połowa sukcesu, bo na drugim miejscu niezbędnych zadań trzeba wymienić przeprowadzanie dokładnych, okresowych przeglądów i pomiarów. Przy których jest możliwe wykrycie błędów montażowych z przeszłości, usterek eksploatacyjnych oraz zapobieganie ich niebezpiecznym konsekwencjom dla życia i zdrowia użytkownika.
Nawet przy najbardziej nowoczesnych materiałach, zaawansowanych aparatach zabezpieczających, gniazd i innych - wskazane są pewne działania profilaktyczne. W budynkach mieszkalnych, jak i w przypadku wszelkich innych obiektów, w których wykorzystywana jest energia elektryczna. Nie trzeba również przypominać, że wczesne wykrycie awarii lub możliwości jej wystąpienia ma niebagatelny wpływ na trwałość urządzeń oraz przedłużenie ich żywotności.Wynik badania miernikiem:

Stwierdzono uszkodzony wyłącznik różnicowoprądowy RCD AC 4P 40A 0,03A


BRAK OCHRONY!


Regulacja normą:
PN-IEC 60364-5-53:1999 pkt. 531.2.1.5

Co ile trzeba wykonać pomiary instalacji elektrycznej?

Szczegółowo kiedy i jak dokonywać przeglądów, informują nas przepisy. Stan instalacji elektrycznej powinien być zweryfikowany przede wszystkim przed przekazaniem do eksploatacji, co reguluje norma PN-EN 60304-6-61. Kolejne terminy, które należy wpisać do kalendarza, zależą już od typu obiektu. W przypadku budynku mieszkalnego kontrola instalacji elektrycznej musi być wykonana
nie rzadziej niż raz na 5 lat
(PIĘCIOLETNIE POMIARY - INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ) przegląd instalacji elektrycznej 5-letni (protokół przeglądu) – w jej trakcie weryfikowany jest stan techniczny budynku, w tym dotyczący; podstawą prawną jest tu Prawo budowlane, Dz.U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r.

Dobrym nawykiem jest to aby co rok sprawdzać stan instalacji w miejscach pracy, pomieszczeniach, w których występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, w przypadku obiektów komunalnych, domach drewnianych, terenów budowy oraz miejsc, w których używany jest sprzęt przenośny. Ważną informacją dla inwestorów, właścicieli obiektów oraz domów jest to że zgodnie z obowiązującym prawem zlecenie wykonania pomiarów jest obowiązkowe, aby legalnie mieszkać w takim budynku. Z pewnością sprawdzi to nasz ubezpieczyciel jeżeli będzie musiał wypłacić odszkodowanie, jeśli budynek oczywiście jest ubezpieczony.

Kto może wykonać pomiary instalacji elektrycznej?

(Przeglądy, pomiary instalacji elektrycznych Kraków)
Elektryk pomiarowiec z uprawnieniami, posiadający odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne eksploatacji, dozoru wraz z możliwością wykonywania pomiarów, potocznie zwanymi SEP-ami (skrót pochodzi od Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Musi spełniać wymagania prac na stanowisku eksploatacji i dozoru przy prądzie do 1 KV w zakresie kontrolno-pomiarowym dotyczą wykonywania czynności niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.

Jeżeli szukasz prawdziwego elektryka w Krakowie to wiedz, że wykonywanie pomiarów elektrycznych to nie tylko sprawdzenie czy w danym gnieździe jest faza albo inaczej, że jest napięcie. Miej się na baczności gdy przyjdzie do Ciebie elektryk aby wykonał pomiary, to zazwyczaj będzie on posiadał przy sobie kilka mierników. Nie da się zrobić badań instalacji elektrycznej zwykłym multimetrem czy neonówką, mimo to słyszymy o takich „fachowcach”.


Jeżeli już płacisz za usługę, to niech to będzie rzetelna usługa, a nie tylko podbicie kartki papieru za 200zł... Nie ma w tym naprawdę żadnej oszczędności. Powinniśmy podchodzić do tego jak do sprawdzenia stanu technicznego samochodu – jeśli przejdzie przegląd to jest bezpieczny i mogę się nim spokojnie poruszać. Dzięki poprawnie wykonanej usłudze wiemy czy w naszej instalacji nie dzieje się nic niepożądanego. Prawo będzie ścigało tego „fachowca”, ale jak Tobie lub komuś z bliskich Ci osób coś się stanie to co będzie?

Warto wymienić gniazda (gniazdka) które pamiętają poprzedni ustrój, ponieważ nie posiadają styku ochronnego, tak zwanego "bolca" czyli styku PE

Po profesjonalnym, pełnym przeglądzie instalacji elektrycznej będziemy wiedzieć jak w przypadku uszkodzenia przewodu czy odbiornika prawidłowo zadziałają zabezpieczenia zainstalowane w naszej instalacji, czy nie ma problemów z wyłącznikami różnicowoprądowymi lub z uziemieniem.

Elektryk - pomiarowiec na początku sprawdzenia instalacji zobligowany jest do tzw. oględzin badanej instalacji. Niezależne od budynku wbrew pozorom jest to bardzo ważna czynność często pomijana. Dzięki dokładnym oględzinom, które wykonywane są także podczas innych pomiarów można w dużym stopniu określić np. czy połączenia w rozdzielnicy nie są poluzowane itp., czy zachowana jest kolorystyka przewodów (niestety nie każdy na to patrzy) oraz czy w ogóle można dokonać przeglądu, jeśli nie będzie dostępu do niektórych elementów instalacji elektrycznej trzeba będzie to umożliwić. Często rozdzielnica znajduje się w szafie zaraz przy wejściu do mieszkania czy domu. W razie awarii, pożaru nie będzie jak wyłączyć zasilania, a to istotne dla bezpieczeństwa.

W budynkach mieszkalnych przeprowadza się kilka podstawowych pomiarów, przedtem zaś weryfikuje się, czy instalacja elektryczna została wykonana prawidłowo, czy urządzenia zostały przyłączone w odpowiedni sposób oraz czy nie popełniono żadnych błędów podczas projektowania sieci, związanych np. z odległościami od urządzeń wydzielających ciepło czy w pomieszczeniach mokrych.


Na pierwszym etapie badania czyli przeglądu stwierdza się również, czy nie występują żadne widoczne uszkodzenia mechaniczne, sprawdzany jest stan przewodów i połączeń. Wszystkie te informacje powinny być zawarte w protokole przygotowywanym przed oddaniem instalacji do użytku. Dokładniejszej weryfikacji wymaga już skuteczność ochrony przewodów przed spięciem, ochrony przeciwpożarowej, działanie wyłączników różnicowo-prądowych, przeprowadza się również pomiar rezystancji izolacji, który pozwala stwierdzić, jaki jest stan izolacji przewodów i czy nie doszło do jej uszkodzenia. Jednak przypomnijmy, że spektrum czynności pomiarowych oraz zakres przeprowadzanych prac są bezpośrednio związane ze specyfiką instalacji, miejscem jej montażu, charakterystyką obiektu oraz rodzajem przyłączonych do niej urządzeń.


Pomiar rezystancji izolacji
Niezwykle istotnym etapem prac jest pomiar rezystancji izolacji jako jednej z kluczowych wielkości elektrycznych, której odpowiednia wartość chroni przed występowaniem nadmiernego prądu upływu, niepożądanymi zadziałaniami wyłączników prądowych, a użytkownika przed niebezpieczeństwem porażenia. Jednocześnie badane są poszczególne elementy obwodu, dzięki czemu możliwe jest zapobieganie zwarciom.


Minimalne wartości rezystancji izolacji według
PN-HD 60364-6
Napięcie nominalne obwodu Napięcie probiercze DC (V) Rezystancja izolacji (MΩ)
SELV i PELV 250≥0,5
Do 500V włącznie, w tym FELV500≥1.0
Powyżej 500V1000≥1.0Zgodnie z tabelą powyżej, w większości gospodarstw domowych, gdzie mamy do czynienia z nominalnym napięciem obwodów poniżej 500V, zastosujemy pomiar napięciem probierczym 500V DC, oczekując wartości rezystancji izolacji minimum powyżej 1 MΩ. W uzasadnionych przypadkach, takich jak brak możliwości demontażu ograniczników przepięć (SPD) lub innych urządzeń mogących ulec uszkodzeniu, napięcie probiercze możemy obniżyć do 250V DC.


Co jeszcze? Konieczne jest również badanie ciągłości przewodów ochronnych. Weryfikacji wymaga ponadto rezystancja uziemienia – dokonujemy jej miernikiem uziemienia, pamiętając o odpowiednim rozmieszczeniu sond pomocniczych. Należy upewnić się, czy rezystancja uziemienia jest na tyle niska, że zapewniona zostaje ochrona ludzi, sprzętu i obiektów. Uziemienie pozwala ograniczyć ryzyko związane z pojawieniem się niebezpiecznych napięć na odsłoniętych metalowych elementach instalacji w razie awarii. Nie należy też zapominać o badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, co pozwoli na sprawdzenie, czy uzyskanie samoczynnego wyłączenia w wymaganym przez przepisy czasie jest możliwe.


Wynikiem przeprowadzania pomiarów (Przegląd techniczny i pięcioletni [5 letni]) powinien być protokół zawierający dokładne dane dotyczące wykonywanych badań, zestawienie rezultatów oraz wszelkiego rodzaju odstępstw od norm, nieprawidłowości. Pamiętajmy, że osoba przeprowadzająca pomiary ponosi odpowiedzialność prawną za swoją pracę, dlatego niezbędne są odpowiednie uprawnienia, tzn. świadectwo kwalifikacyjne. Istotne pomiary elektryczne do ubezpieczenia obiektu. Wykonując pomiary instalacji elektrycznej (np. do ubezpieczenia, ubezpieczyciela) uzyskujemy jasną informację, jaki jest stan techniczny danych przewodów, materiałów i urządzeń. Miejmy na uwadze, że dobry stan techniczny stanowi gwarancję bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Wyniki badań (Protokół elektryczny) mogą przekonać inwestorów, właścicieli lub zarządców budynków do dokonania odpowiednich napraw, wymian lub generalnych remontów lub upewnić ich, że dalsze eksploatowanie sieci nie wiąże się z żadnymi zagrożeniami.Brak ochrony! Istnieje ryzyko
porażenia prądem elektrycznym!

Osoba nieuprawniona stwierdziła,
że gniazdo działa poprawnie.
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane obowiązek wykonywania pomiarów okresowych (eksploatacyjnych) dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych minimum raz na 5 lat. Badania okresowe obejmują oględziny oraz pomiar parametrów technicznych.
Mamy wieloletnie doświadczenie w branży i oczywiście odpowiednie uprawnienia.
Przygotowujemy pełną analizę usterek z opisem wad, a także zaleceniami jakie podjąć prace by pozbyć się problemu i uniknąć pożaru.
Pomiary odbiorcze kabla, grzewczego, pomiary rezystancji oraz oporu elektrycznego ogrzewania podłogowego. Wykonujemy pomiar rezystancji izolacji, wykonujemy niskonapięciowy pomiar rezystancji.

Wielu producentów mat i kabli grzewczych podłogowych wymaga aby podczas montażu pomiary wykonać trzy razy:
- 1 po wyjęciu maty z pudełka
- 2 po ułożeniu maty na podłodze (przed zaklejeniem)
- 3 po ułożeniu płytek, związaniu zaprawy cementowej (przed podłączeniem termostatu)
Wyniki wszystkich trzech testów należy wpisać do protokołu pomiarowego instalacji. Ważne dane do uznania jakiejkolwiek reklamacji czy gwarancji.
Pomiary elektryczne 5-letnie, Ile kosztują pomiary elektryczne?, Pomiary, testy i przeglądy instalacji elektrycznej, Przegląd instalacji elektrycznej - na czym polega?, Przegląd instalacji elektrycznej protokół, pomiary elektryczne do ubezpieczenia, Czy otrzymam odszkodowanie w razie braku przeglądu instalacji elektrycznej?, jakie pomiary elektryczne wykonywać i co ile?, dlaczego pomiary elektryczne są tak ważne, Dla kogo pomiary - Pomiary Instalacji Elektrycznych, Pomiary elektryczne budynku, Pomiary elektryczne w kamienicy, Pomiary elektryczne w bloku, Pomiary elektryczne w domu, Pomiary elektryczne w mieszkaniu, Pomiary ochronne, kraków, krakowie, krakowskie, wielicka, opolska, powstańców, łokietka, sławkowska, długa, limanowskiego, nowosądecka, zerowanie, mostek, nie ma uziemienia, nie przeszły pomiary, pozytywne pomiary, negatywne pomiary, naprawy instalacji, wymiana gniazda, wymiana kontaktu, elektryk, elektryka, elektrykowi, elektryczne, wybija wyłącznik rcd różnicowoprądowy w saunie, wannie, jakuzii, wanna z hydromasażem, w łazience, pralka, lodówka, elektryczny, awaria, instalacja, awaryjnie, Okresowe pomiary elektryczne, co ile lat wykonywać pomiary elektryczne, stare przewody, kable, miernik elektryczny, fachowa pomoc, cennik, cena, ile kosztuje, szybkie pomiary, rzetelne pomiary, kraków, w krakowie, obok Krakowa, okolice krakowa, w okolicach krakowa, Niezbędne pomiary instalacji elektrycznej, pomiary rezystancji kabla grzejnego, ogrzewanie podłogowe, pomiary odbiorcze podłogówki, przepięcie prądu, Okresowe pomiary elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa. Na życzenie klientów dokonamy przeglądu instalacji i dostarczymy protokół odbioru, jak wykonać, rezystancja, rezystancje, pomiarowiec, kamieńskiego, malborska, Walerego sławka, witosa, bochenka, według obowiązujących norm i przepisów, porażenie prądem, raz na pięć lat, 5 lat, co 5 lat, co pięć lat, niebezpieczne sytuacje, agel, agel-elektryka, oględziny przewodów, oględzin przewodów, sprawdza wszystko, dokładnie, dokładny, bezpiecznie, pen, pe, n, f, l, oględziny gniazdek czy nie znajdują się w pobliżu źródła wody, wilgoci, oraz kontaktu, solidność mocowania, przykręcenia, przykręcania, mokre, wilgotne, natężenie prądu, badanie natężenia prądu, prąd, napięcie, pętli zwarcia, sprawdzenie wyłączników i wkładek, topiki, topikowych, automatyczne, nadprądowe, nożowe, Gg, C16A, B16, B10, wyłączniki różnicowoprądowe, różnicowo-prądowe, rcd, RCD, RCDO, RCBO, wyłącznik różnicowy + nadprądowy , RCD 25A, różnicówka spalona, spalone, uszkodzony przewód, uszkodzona izolacja, zniszczona izolacja, kabel, przecięty kabel, w ziemi, ziemia, zero, spalone zero, przepalone zero, ucięte zero, uziemienie, pomiar uziemienia, brak w gniazdku uziemienia, mostkowanie, sprawdzenie zabezpieczeń, okresowych przeglądów, okresowy przegląd, usterek, eksploatacji, dozoru, 30kV, 1kV, stan sieci, wyładowania atmosferyczne, burza, burze, piorun, spaliło kabel, korek, korki, korkowi, spaliło, spalony, dymi się, terminy, terminowy, ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, czy instalacja elektryczna została wykonana prawidłowo, zrobiona prawidłowo, dobrze, źle, odległościami od urządzeń wydzielających ciepło, czy pomieszczeniach mokrych, wanna, pralka, kopie, kopnęło, poraziło, uszkodzenia mechaniczne, sprawdzenie połączeń, Przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznej, Wykonujemy pomiary według norm, Kontrolę instalacji elektrycznej zleć profesjonalistom!, Nie zwlekaj z kontrolą, nie daj zaskoczyć się awarią, Pomiary elektryczne do ubezpieczenia, Przegląd techniczny i pięcioletni (5 letni), Protokół elektryczny, Przegląd instalacji elektrycznej, OBOWIĄZKOWY przegląd instalacji elektrycznych: w domach jednorodzinnych – także. Co grozi za złamanie przepisów?, ipz, impedancji pętli zwarcia, impedancja pętli zwarcia, Wieszanie żyrandoli, Montaż lamp, montaże kinkietów, Wymiana włączników, montaż kontaktów, Elektryk Kraków, elektryk małopolska, elektryk w Krakowie, Elektryk z Krakowa, Krakowski elektryk, Usługi elektryczne w krakowie, Usługi elektryczne w małopolsce, Usługi elektryczne w centrum krakowa, Usługi elektryczne w krakow, Naprawa instalacji elektrycznych, budowa instalacji elektrycznych, Awaryjny elektryk, awarie elektryk, elektryk naprawia awarie, Montaż oświetlenia kraków, Podłączanie sprzętu elektrycznego, Bezpieczne wymiany gniazdek, Bezpieczne wymiany kontaktów, Elektryk do remontu domu, Instalacja systemów alarmowych, Elektryk do naprawy elektroniki domowej, Naprawa awarii elektrycznych w domu, Naprawa awarii elektrycznych w mieszkaniu, Elektryk do montażu systemów oświetlenia LED, Bezpieczne instalacje elektryczne, Usługi elektryczne dla mnie, Usługi elektryczne dla ciebie, Usługi elektryczne dla każdego w Krakowie, Usługi elektryczne dla osób niepełnosprawnych, Usługi elektryczne szybki dojazd, wago, uziom, uziomy, uziomu, szpilka, otok, bednarka, wymiana AFDD siemens, niesprawna różnicówka pomiary, Nie działa przycisk TEST różnicówki, Jak działa przycisk TEST w różnicówce, Uszkodzona różnicówka objawy, Różnicówka wybija pod obciążeniem, Różnicówka wybija bez obciążenia, wymiana wyłącznika RCD, pomiary wyłącznika RCD do spółdzielni, Pomiary wyłączników różnicowoprądowych protokół, wymiana RCD Kraków, wymiana wyłącznika różnicowoprądowego Kraków, nie działa wyłącznik różnicowoprądowy Kraków, pomiary elwktryczne KRAKÓW, linia ma zwarcie, iskrzy w skrzynce, nie działa brama, puszka w kuchni, puszka się wypaliła, podłączenie w skrzynce elektrycznej, licznik w domu, wymiana skrzynki rozdzielczej przy liczniku, obciążenie przewodów elektrycznych, do pożaru nie doszło elektryk wymienił skrzynkę elektryczną, spora ulotność prądu, przewód wytwarza ciepło, wymiana instalacji na porządną, otwieranie puszki elektrycznej, otwieranie puszek elektrycznych, wymiana ceramicznej rozety czteropunktowej, Styki śruby od przewodów elektrycznych Grzeją się, umęczona puszka w kuchni, pierścień rozety jest pęknięty, przegrzana spalona puszka elektryczna, AFDD, MCCB, MRCD, spalony rcd, pomiary rcd, pomiary do spółdzielni rozdzielni, wyłącznik rcd do wymiany,

Do góry strony